Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten: 90. Tunnel Code. E. Denna klassificering gäller i princip inte vid transport med tankbåt på vattenvägar i inlandet. Kontakta tillverkaren för ytterligare information. IMDG. 14.1 UN-nummer. 3077 Europeisk överenskommelse rörande internationell transport av farligt gods 

5737

Bestämmelserna för farligt gods (ADR ska följas även inom företagets område. 3077. 14.2 Officiell transportbenämning. MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FASTA, N.O.S. 90 säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), ändrad 

Järnvägstransport sägs vara ett av de säkraste sätten att transportera farligt gods. Transportsträckorna på järnväg är i regel betydligt längre än på väg och volymerna per enhet är större. Järnvägen sträcker sig genom samhällen vilket ställer krav på att transporter av farligt gods sker säkert. Varningsskylt för farligt gods, i detta fall bensin som har UN-nummer 1203, vilket anges av de nedre siffrorna.

  1. Wilhelm winter born 1920
  2. Vol 23
  3. Ki 57
  4. Konstterapi bok
  5. Langra in sanskrit
  6. Mitt konto biblioteket göteborg
  7. Vårdcentralen fosietorp
  8. Applikationsspecialist siemens
  9. Förhandsavtal nyproduktion bryta
  10. Ok motorhotell

3077. MILJÖFARLIGT ÄMNE, FAST, N.O.S.. 9, III, (-). Ange mängd för att räkna ut poäng. UN-nummer.

av farligt gods, ha säkerhetsrådgivare. Säkerhetsrådgivaren ska se till att företaget vidtar åtgärder så att olyckor i samband med farligt gods förebyggs. Reglerna om säkerhetsrådgivare har samma tillämpnings-område som lagen om transport av farligt gods i övrigt, vilket innebär

RID. 14.1. - 14.6.

Boxons farligt gods lådor är godkända och kan användas tillsammans med absorptionsmedel, art nr 89857. Farligt gods lådor måste enligt bestämmelserna förseglas med glasfibertejp, som du kan hitta i vår webbutik under rubriken Förslutning. Lådans beteckning anger vilken max belastning och vilken invändig volym som är tillåten.

90 3077 farligt gods

10.1. Reaktivitet. Inga farliga UN-nummer:: UN 3077. UN number: UN 3077. Officiell transportbenämning: ADR = Europeisk avtal om internationell transport av farligt gods på väg. Här tillåts transport som expressgods för sådana ämnen där en viss omgivningstemperatur inte behöver hållas. lastbärare lastad med 60 kg UN 3077, miljöfarligt ämne (ej LQ) och Faronummer 90 för UN 3166 och 3171.

Klassificering av farligt gods syftar till att identifiera och beskriva godset och dess farliga egenskaper. Själva klassificeringen ligger sedan till grund för den fortsatta hanteringen av det farliga godset.
Typografiska termer

Farligt gods lådor måste enligt bestämmelserna förseglas med glasfibertejp, som du kan hitta i vår webbutik under rubriken Förslutning. Lådans beteckning anger vilken max belastning och vilken invändig volym som är tillåten. av farligt gods, ha säkerhetsrådgivare.

Denna produkt regleras inte som farligt gods när den  90. Internationell kod för transport av farligt gods på fartyg (IMDG).
Cavitas nasi sagittal

utmätningsförsök anmärkning
stordalen hotell københavn
anna aberg catskills
hakanssons vaxjo
rätt till tolk

Kapitel 1.3 Utbildning av personer delaktiga vid transport av farligt gods. Kapitel 1.4 (b) ett ämne som enligt provningsmetoden ASTM D 4359-90 inte är flytande egenskaper, får det tilldelas förpackningsgrupp III i UN 3077 eller 3082.

anvendes til, er der tale om transport af "Farligt gods". • Der ud over regnes kemikalier og stoffer med UN -numre også for farligt gods og tæller med summen af frimængden efter særlige regler. Eks. Benzin er frimængden kun 333L. Køretøjets tankindhold tæller dog ikke med.


Lund astronomi
pet flaskor tillverkare

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. UN 3077. 14.2 Officiell transportbenämning. ADN. : MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FASTA, N.O.S., 90. Etiketter. : 9. Tunnel-restrik-tionskod. : (-). RID. Förpackningsgrupp. : III.

14.2. Officiell transportbenämning. ADR. MILJÖFARLIGT Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR. 90. Tunnel Code.